Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
MÜBADELE İLANI
Türü
MÜBADELE İLANI
Miktar
Tarih
15.11.2017
Yer
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü
Açıklamalar
MÜBADELE İLANI
ZONGULDAK İL EMNİYET  MÜDÜRLÜĞÜ
 
      Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 20 adet değişik cins ve modelde taşıt,  113 Parça hurda halinde muhtelif demirbaş ve tüketim malzemesi,  5380 kg araç plakası ve 5360 kg Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca  1 Adet 2017 model Wolksvagen Passat 2.0 TDI 150PS Highline DSG (Siyah Renk) ve 1 Adet Toyota Corolla 1.6 Touch (Manuel Vites, Beyaz Renk, Çift Bölgeli Klima-Geri Görüş Kamerası) taşıt ve 1.500 top 1.Hamur 80 Gram fotokopi kağıdı ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.
 
1-İdarenin
 
    a) Adresi
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad.Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası No:16 Merkez Zonguldak
    b) İletişim
: 0 372 2572675-5673 – e-posta: zonguldaksatinalma@egm.gov.tr
 
 
2-Mübadele konusu malın
 
    a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 20 adet değişik cins ve modelde taşıt,  113 Parça hurda halinde muhtelif demirbaş ve tüketim malzemesi,  5380 kg araç plakası ve 5360 kg Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca  1 Adet 2017 model Wolksvagen Passat 2.0 TDI 150PS Highline DSG (Siyah Renk) ve 1 Adet Toyota Corolla 1.6 Touch (Manuel Vites, Beyaz Renk, Çift Bölgeli Klima-Geri Görüş Kamerası) taşıt ve 1.500 top 1.Hamur 80 Gram fotokopi kağıdı ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.
 
b)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri
:1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
 2) Mübadelede alınacak Taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü önünde bulunan taşıt parkından teslim alınacaktır.
    c) Teslim Etme Tarihi
 
    d) Teslim Alma Tarihi
 : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (20) gün içinde teslim edilecektir.
 : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 
3-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
: Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
:15/11/2017 Çarşamba günü Saat : 14:30
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve Zonguldak Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 30,00.-TL karşılığı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler, 15/11/2017 Çarşamba günü Saat 14.30’a kadar  Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
10- Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
 
12-Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın Özellikleri
 
S.No
Markası
Yakıt Tipi
Modeli
Rengi
MİKTARI
1
Wolksvagen Passat 2.0 TDI 150 PS Highline DSG (Siyah Renk)
Dizel
2017
Siyah
1 Adet
2
Toyota Corolla 1.6 Touch (Manuel Vites-Beyaz Renk- Çift Bölgeli Klima- Geri görüş kamerası
Benzin
2017
Beyaz
1 Adet
S.No
Alınacak Malın Cinsi
Birimi
Miktarı
1
1.Hamur, 80 gr Fotokopi kağıdı
Top
1.500
 
 
13-Mübadele konusu taşıtların  özelikleri
 
S.NO
Modeli
Markası-Tipi
Plakası
Motor Gücü
Yakıt Cinsi
Faal Olup Olmadığı
Hasar Durumu(%)
01
2007
Fiat Doblo Cargo 1.3
67 A 0619
55.1
Dizel
Gayrı Faal
20
02
2010
Ford Connect
67 A 0138
66
Dizel
Gayrı Faal
35
03
2004
Toyota Corolla Terra 1.6
67 A 0070
---
Benzin
Faal
15
04
2005
Renault Megane 1.6
67 A 0076
-----
Benzin
Faal
15
05
2007
Hyundai Accent Era
67 A 0625
112
Benzin
Faal
17
06
2012
Fiat Linea 1.3
67 A 0179
70
Benzin
Gayri Faal
45
07
2005
BMW F650 GS
67 A 0093
7
Benzinli
Gayri Faal
15
08
2007
Ford Transit 330M
67 A 0626
120
Dizel
Faal
15
09
2007
Ford Transit 330M
67 A 0622
64.7
Dizel
Faal
15
10
2004
Renault Megane
67 A 0086
-----
Benzin
Faal
15
11
2011
Ford Conncet K210S 1.8
67 A 0035
87.3
Dizel
Faal
15
12
2009
Hyundai Accent Era
67 A 0113
82.4
Benzinli
Faal
15
13
2011
Ford Connect K210
67 A 0159
66
Dizel
Faal
13
14
2000
BMW R1100
67 A 0055
66.1
Benzin
Faal
10
15
2008
Hyundai Accent Era
67 A 0129
81
Dizel
Faal
15
16
2005
BMW F650 GS
67 A 0091
---
Benzin
Faal
10
17
2005
BMW F650 GS
67 A 0092
----
Benzin
Faal
20
18
2001
BMW R1100 RT
67 A 0069
90
Benzin
Faal
10
19
2000
BMW R1100 RT
67 A 0056
66.1
Benzin
Faal
10
20
1999
Renault Master
67 A 0029
58.8
Dizel
Faal
25
 
 
 
14-Mübadele konusu demirbaş malzemesi ve tüketim malzemeleri,  alüminyum araç plakası özellikleri
 
S.NO
CİNSİ
MİKTARI
DURUMU
01
Demirbaş malzemesi, tüketim malzemesi
113 parça (teknik komisyon raporunda ayrıntılı olarak bildirilmiştir
Hurda
02
Hurda Demir
5360 Kg
Hurda
03
Araç Plakası
5380 kg
Hurda
 
 
15- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğünün önünde bulunan  taşıt otoparkında, görülebilir.
16-Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 319.770,00 TL.dır.
17-İhale açık artırma usulü yapılacaktır.
18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ