Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
2000 kalori İaşe
Türü
Pişmiş Yemek veya Kumanya
Miktar
6.350
Tarih
24.01.2017
Yer
LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn.Müd.Ek Hizmet Binası 67100-ZONGULDAK MERKEZ / ZONGULDAK
Açıklamalar
 
 
 
 
 
 
 
2000 KALORİ İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2000 Kalori İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/16641
 
1-İdarenin :
a)       Adresi : LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 MERKEZ/ZONGULDAK ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b)      b) Telefon ve faks numarası: 3722572675-5673 – 3722572617
c)       c) Elektronik Posta Adresi: zonguldaksatinalma@egm.gov.tr
d)      ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)       Niteliği, türü ve miktarı: 6350 Adet 2000 Kalori İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)      b) Teslim yeri: İaşe yüklenicinin Zonguldak Yerleşim Merkezi içinde bulunan Yemek yedirmeye müsait mekan/larında sunulacak, Kumanya ise idarece istenilen yere servis edilecektir
c)       c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15.02.2017 tarihinde işe başlanacak 31.12.2017 tarihine kadar devam edecektir.
3- İhalenin
a)       Yapılacağı yer: LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn.Müd.Ek Hizmet Binası 67100-ZONGULDAK MERKEZ / ZONGULDAK
b)      b) Tarihi ve saati: 24.01.2017 - 14:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İlgili Belediyeden Alınmış İş Yeri Çalıştırma Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
20 TRY (Türk Lirası) karşılığı LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad .No:16 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası MERKEZ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 MERKEZ/ZONGULDAKadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ