Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Türü
Miktar
Tarih
09.04.2018
Yer
Açıklamalar
Sigorta ihale.docxSigorta ihale ilan metni.docx   
 

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 134 ARACA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün 134 Araca Ait Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/149718

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çaydamar Mh. Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası 67100 MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722572675-5673 - 3722572627

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldaksatinalma@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 134 aracın 01.05.2018 30.04.2019 tarihleri arasını kapsayan Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Çaydamar Mh. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2018, işin bitiş tarihi 30.04.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇAYDAMAR MH. ŞEHİT ER BÜLENT BÜLENT ŞANAL CADDESİ NO:16 MERKEZ/ZONGULDAK EK HİZMET BİNASI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

09.04.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı ibraz edeceklerdir. 

Acenteler ise; acentelik sözleşmesini ve poliçe kesmeye yetkili olduğunu gösterir belge sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne şartname bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığında idareden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ ÇAYDAMAR MH. ŞEHİT ER BÜLENT BÜLENT ŞANAL CADDESİ NO:16 MERKEZ/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 ​


 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ