Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Türü
Miktar
Tarih
02.01.2019
Yer
Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 MERKEZ/ZONGULDAK Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
AçıklamalarZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İLÇELER (KİLİMLİ,KOZLU,EREĞLİ,ALAPLI,DEVREK,GÖKÇEBEY,ÇAYCUMA) 01.02.2019-31.01.2020 TARİHLERİ ARASI 136600 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 233000 LT MOTORİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALESİ

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağlı İlçeler (Kilimli,Kozlu,Ereğli,Alaplı,Devrek,Gökçebey,Çaycuma) 01.02.2019-31.01.2020 tarihleri arası 136600 LT 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 233000 LT Motorin Akaryakıt Ürünleri Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/615309

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çaydamar Mh. Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722572675-5673 - 3722572627

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldaksatinalma@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

136.600 Litre K. Benzin 95 Oktan, 233.000 Litre Motorin Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

ATOS SİSTEMİ (AKARYAKIT TAKİP OTOMASYON SİSTEMİ) İLE YÜKLENİCİYE AİT VEYA YÜKLENİCİNİN BAĞLI OLDUĞU DAĞITIM ŞİRKETİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN VE TEKNİK ŞARTNAME EK- B' DE BELİRTİLEN YERLERDE İKMAL YAPILACAKTIR

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.02.2019 tarihinde işe başlanacak (Teknik Şartname 2. Maddesinin G Bendinde belirtilen hususlara göre; tarih belirtilmeyen yerler 01.02.2019 tarihinden itibaren akaryakıt alımına başlayacağı, aynı bentte tarihi belirtilenler ise belirtilen tarihten itibaren akaryakıt alımına başlayacaktır.) ve 31.01.2020 tarihine kadar İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin ATOS'a sahip istasyonlarında, hizmet binalarında bulunan Jeneratörler ve Yer destek Cihazları için ise tüm masraflar yüklenciye ait olmak üzere (Yükleme, boşaltma, nakliye vb.) idarenin talep ettiği zamanlarda kesintisiz olarak teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 MERKEZ/ZONGULDAK Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

02.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli süretini ;

b) İstekli akaryakıt pazarlama bayi ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış bayi lisansının aslını veya noter tastikli süreti ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış şözleşmesini aslını veya noter tastikli süretini teklif ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne şartname bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığında idareden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 MERKEZ/ZONGULDAKadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ