Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Türü
Miktar
Tarih
22.05.2018
Yer
Açıklamalar
     ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
                ihale Metni 22.05.2018.docihale Metni 22.05.2018.doc

       

 

      Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 21 adet değişik cins ve modelde taşıt,  202 Parça hurda halinde muhtelif demirbaş ve tüketim malzemesi,  5380 kg araç plakası ve 5360 kg Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca  1 Adet 2018 model Skoda Superb 2.0 TDI CR 190 PS 4X4 DSG Laurin& Klement (Metalik büyülü siyah renk, kahverengi deri iç döşeme) ve 1 adet 2018 Ford Transit Van 2.0L Ecoblue TDCI 170 PS uzun (350LF) (11,5 m3, önden çekişli,6 ileri manuel şanzıman-Trend Model-Beyaz renk) taşıt ve 100 top 1.Hamur 80 Gram fotokopi kağıdı ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.

 

1-İdarenin

 

    a) Adresi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad.Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası No:16 Merkez Zonguldak

    b) İletişim

: 0 372 2572675-5673 – e-posta: zonguldaksatinalma@egm.gov.tr

 

 

2-Mübadele konusu malın

 

    a) Niteliği, türü ve miktarı

: Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 21 adet değişik cins ve modelde taşıt,  204 Parça hurda halinde muhtelif demirbaş ve tüketim malzemesi,  5380 kg araç plakası ve 5360 kg Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca  uyarınca  1 Adet 2018 model Skoda Superb 2.0 TDI CR 190 PS 4X4 DSG Laurin& Klement (Metalik büyülü siyah renk, kahverengi deri iç döşeme) ve 1 adet 2018 Ford Transit Van 2.0L Ecoblue TDCI 170 PS uzun (350LF) (11,5 m3, önden çekişli,6 ileri manuel şanzıman-Trend Model-Beyaz renk) taşıt ve 100 top 1.Hamur 80 Gram fotokopi kağıdı ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.

 

b)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri

:1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

 2) Mübadelede alınacak Taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü önünde bulunan taşıt parkından teslim alınacaktır.

    c) Teslim Etme Tarihi

 

    d) Teslim Alma Tarihi

 : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (30) gün içinde teslim edilecektir.

 : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

: Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:22/05/2018 Salı günü Saat : 14:30

 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve Zonguldak Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 40,00.-TL karşılığı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 22/05/2018 Salı günü Saat 14.30’a kadar  Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

 

12-Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın Özellikleri

 

S.No

Markası

Yakıt Tipi

Modeli

Rengi

MİKTARI

1

2018 model Skoda Superb 2.0 TDI CR 190 PS 4X4 DSG Laurin& Klement (Metalik büyülü siyah renk, kahverengi deri iç döşeme)

Dizel

2018

Siyah

1 Adet

2

2018 Ford Transit Van 2.0L Ecoblue TDCI 170 PS uzun (350LF) (11,5 m3, önden çekişli,6 ileri manuel şanzıman-Trend Model-Beyaz renk)

Dizel

2018

Beyaz

1 Adet

S.No

Alınacak Malın Cinsi

Birimi

Miktarı

1

1.Hamur, 80 gr Fotokopi kağıdı

Top

100

 

 

13-Mübadele konusu taşıtların  özelikleri

 

S.NO

Modeli

Markası-Tipi

Plakası

Motor Gücü

Yakıt Cinsi

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu(%)

01

2007

Fiat Doblo Cargo 1.3

67 A 0619

55.1

Dizel

Gayrı Faal

20

02

2010

Ford Connect

67 A 0138

66

Dizel

Gayrı Faal

35

03

2004

Toyota Corolla Terra 1.6

67 A 0070

---

Benzin

Faal

15

04

2005

Renault Megane 1.6

67 A 0076

-----

Benzin

Faal

15

05

2007

Hyundai Accent Era

67 A 0625

112

Benzin

Faal

17

06

2012

Fiat Linea 1.3

67 A 0179

70

Benzin

Gayri Faal

45

07

2005

BMW F650 GS

67 A 0093

7

Benzinli

Gayri Faal

15

08

2007

Ford Transit 330M

67 A 0626

120

Dizel

Faal

15

09

2007

Ford Transit 330M

67 A 0622

64.7

Dizel

Faal

15

10

2004

Renault Megane

67 A 0086

-----

Benzin

Faal

15

11

2011

Ford Conncet K210S 1.8

67 A 0035

87.3

Dizel

Faal

15

12

2009

Hyundai Accent Era

67 A 0113

82.4

Benzinli

Faal

15

13

2011

Ford Connect K210

67 A 0159

66

Dizel

Faal

13

14

2000

BMW R1100

67 A 0055

66.1

Benzin

Faal

10

15

2008

Hyundai Accent Era

67 A 0129

81

Dizel

Faal

15

16

2005

BMW F650 GS

67 A 0091

---

Benzin

Faal

10

17

2005

BMW F650 GS

67 A 0092

----

Benzin

Faal

20

18

2001

BMW R1100 RT

67 A 0069

90

Benzin

Faal

10

19

2000

BMW R1100 RT

67 A 0056

66.1

Benzin

Faal

10

20

1999

Renault Master

67 A 0029

58.8

Dizel

Faal

25

21

2006

Volkswagen Passat 2.0 FSI Comfortline

67 A 0004

150

Benzin

Faal

15

 

 

 

14-Mübadele konusu demirbaş malzemesi ve tüketim malzemeleri,  alüminyum araç plakası özellikleri

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

01

Demirbaş malzemesi, tüketim malzemesi

202 parça (teknik komisyon raporunda ayrıntılı olarak bildirilmiştir

Hurda

02

Hurda Demir

5360 Kg

Hurda

03

Araç Plakası

5380 kg

Hurda

 

 

15- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğünün önünde bulunan  taşıt otoparkında, görülebilir.

16-Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 358.020,00 TL.dır.

17-İhale açık artırma usulü yapılacaktır.

18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

​ ​​​

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ